Hoiupank

1997

Urmas Viik

Urmas Viik (b 1961) is an Estonian graphic artist. “Hoiupank” is part of the PoCo museum money related artwork series and leads down the memory lane. On one hand, one can remember a former bank named Hoiupank, on the other hand Estonian crowns and thirdly influential people from Estonian culture. Money is something daily, nowadays probably used more on bank cards than notes. Symbolically people are not in contact with the heroes on notes, so they have had to move to artworks. Therefore the viewer finds folklorist and linguist Jakob Hurt, significant public figure of The Estonian Age of Awakening Carl Robert Jakobson, poet Lydia Koidula and writer Anton Hansen Tammsaare. In numbers, banks Hoiupank and Hansapank joined in 1998 and Estonia started using euros in 2011.

Urmas Viik (s 1961) on Eesti kunstnik ja graafik. “Hoiupank” kuulub PoCo muuseumi rahateemaliste teoste seeriasse ning suunab mälestuste radadele. Ühelt poolt võib meenutada kunagist Hoiupanka, teisalt Eesti kroone ning kolmandaks Eesti kultuuritegelasi. Raha on midagi igapäevast, tänapäeva maailmas küll rohkem pangakaardil kui sularahana kasutusel. Sümboolselt ei olegi inimesed paberraha kangelastega enam kontaktis ja nad on pidanud kolima kunstiteostele. Nii leiabki vaataja eest rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda, ärkamisaja tähtsa ühiskonnategelase Carl Robert Jakobsoni, luuletaja Lydia Koidula ja kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Numbrite keeles, 1998. aastal ühinesid Hoiupank ja Hansapank ning 2011. aastal tuli Eestis kasutusele euro.