The Beginnings

ROOM 1

The first hall is all about the different beginnings and Warhol’s artworks with flowers also signify the birth of the PoCo museum and inspiration for the logo. Firstly, the reference to the roots of Pop art, the Dada and Surrealism movement in the first half of the 20th century, when Marcel Duchamp and Man Ray started changing the context of everyday objects and presenting them as artworks. Even though one cannot use Man Ray’s The Gift for ironing anymore, one can appreciate how he pushed the limits of the very essence of the artwork and what art can be made out of. Secondly, the emergence of Pop art in the late 1950s, early 1960s simultaneously in the United Kingdom and United States and the artworks by Eduardo Paolozzi and Andy Warhol as examples from that period. Thirdly, the bow to the beginning of Estonian Pop art and avant-garde artists at the time when Estonia was part of the Soviet Union such as Leonhard Lapin and Raul Meel. Singing Tree is an example of how to create images using a typewriter and it is another paradigm shift in the art. Fourthly, the start of digital art, namely computer generated NFT (non-fungible token) art and artworks by LarvaLabs and Damien Hirst as examples. Lastly, the newest beginning – art, which is created in collaboration with artificial intelligence. The dancing fingers created with AI by Irina Angles and Dr Formalyst may have a weird effect at first glance, but in conclusion the artwork leads to a world full of fantasy and unforeseen possibilities.

ALGUSED
Esimene saal koondab kokku erinevad algused ning Warholi lilledega teosed tähistavad ka PoCo muuseumi sündi ja logo inspiratsiooni. Esiteks, viited popkunsti juurtele, dada ja sürrealismi liikumisele 20. sajandi esimeses pooles, mil Marcel Duchamp ja Man Ray hakkasid muutma igapäevaobjektide konteksti ja neid kunstiteostena esitlema. Vaatamata sellele, et Man Ray teost “The Gift” ei saa enam triikimiseks kasutada, on võimalik hinnata, kuidas ta nihutas kunstiteose olemuse ja kunsti tegemiseks kasutatavate materjalide piire. Teiseks, popkunsti paralleelne tekkimine 1950. aastate lõpus Inglismaal ja 1960. aastate alguses Ameerika Ühendriikides, siinkohal näideteks Eduardo Paolozzi ja Andy Warholi antud perioodi teosed. Kolmandaks, kummardus Eesti popkunsti tekkele ja avangard kunstnikele Leonhard Lapinile ja Raul Meelele ajal, mis Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. “Laulev puu” on näide, kuidas kirjutusmasina abil pilte luua ja see on samuti paradigma muutus kunstis. Neljandaks, digitaalse kunsti algus, täpsemalt arvuti genereeritud NFT (
non-fungible token) kunst, mida demonstreerivad LarvaLabsi ning Damien Hirsti looming. Viimaseks kõige uuem algus – kunst, mis on loodud koostöös tehisintellektiga. Irina Anglesi ja Dr Formalysti tehisaruga loodud tantsivad sõrmed võivad esmapilgul kummaliselt mõjuda, kuid kokkuvõttes juhib teos fantaasiaküllasesse seninägematute võimaluste maailma.