Contraculture

ROOM 5

In the fifth hall of the PoCo museum, one can see the temporary exhibitions. As an opening act PoCo presents the artworks by Marko Mäetamm, which were made about 30 years ago. It is very important to understand that the diversity of the 1960s in Western art took place in the 1990s in Estonia as before that Estonia was part of the Soviet Union and creative endeavors were under censorship. Obviously, the artists were experimenting already at the time, but it was a thin ice to walk on. However, the artworks that are 30 years apart, are connected by bright colors, recognizable objects, and depicting the everyday world. Pop art can be seen as a universal language that reflects consumer society. When in the United States Campbell soup cans and Coca-Cola bottles depicted the reality, then cars and exotic fruits depicted by Mäetamm couldn’t have reflected the everyday life of Soviet Estonians in any way. In the curved mirror of consumer society, one can imagine empty shelves, ration coupons, and under-the-counter goods in Soviet Estonia and be reminded how much daily life and creating art depends on the political systems. In Mäetamm’s oeuvre, one can find hippie men, humor of positive and negative men, and love poems with a twist written in 2023.

POCO ESITLEB
PoCo muuseumi viiendas saalis on võimalik näha vahetuvaid näituseid. Avalöögina esitleb PoCo Marko Mäetamme loomingut, mis on pärit 30 aasta tagusest ajast. On väga oluline mõista, et Lääne kunstis 1960. aastatel aset leidnud paljusus leidis Eestis aset alles 1990. aastatel kuna Eesti kuulus varasemalt Nõukogude Liidu koosseisu, kus looming oli tsensuuri all. Mõistagi eksperimenteerisid kunstnikud juba tollal, kuid see oli õhuke jää, kus kõndida. Ometigi ühendavad teoseid, mille vahel seisab 30 aastat, erksad värvid ning äratuntavate objektide ja argise maailma kujutamine. Popkunst on vaadeldav kui universaalne keel, mis peegeldab tarbimisühiskonda. Kui Ameerika Ühendriikides vastasid Warholi kujutatud Campbelli supp ja Coca-Cola pudelid reaalsusele, siis Mäetamme auto ja eksootilised puuviljad ei oleks saanud kuidagi Nõukogude inimese argipäeva peegeldada. Tarbimisühiskonna kõverpeegel Nõukogude Eesti tühjade riiulite, talongide ja letialuse kaubaga tuletab meelde kuivõrd sõltub inimeste argipäev ja kunsti loomine poliitilisest süsteemist. Mäetamme loomingus leiab talle omased hipimehed, positiivsete ja negatiivsete meeste huumori ning 2023. aastal seinale kirjutatud vimkaga armastuspoeemid.